Galeri Photo Batu Safir
Batu Safir

Royal Blue Khasmir Safir

Batu Safir yang masih mentah dengan batu Safir yang sudah di  cutting

Batu Star Safir

Cincin Batu Safir

Tambang Batu Safir di Srilanka